Otwórz oczy

CO SKRYWA NADCHODZĄCY ”TRAKTAT PANDEMICZNY” WHO ?

CO SKRYWA NADCHODZĄCY ”TRAKTAT PANDEMICZNY” WHO ?

Procedowany przez WHO „Międzynarodowy Traktat Pandemiczny” może  naruszać kompetencje suwerennych państw, donosi Ordo Iuris w najnowszym raporcie.

Jak podkreślają autorzy analizy, dokument ma przyznać Światowej Organizacji Zdrowia rolę koordynatora międzynarodowej polityki sanitarnej, co oznacza rezygnację władz Rzeczypospolitej z niezależności w tym obszarze.

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 doprowadziło do ogłoszenia przez WHO światowej pandemii. Spowodowało to niespotykany dotychczas proces przenoszenia odpowiedzialności za decyzje związane z ochroną zdrowia publicznego z poziomu krajowego na poziom międzynarodowy.

Pod koniec 2021 r. WHO ogłosiło podjęcie prac nad stworzeniem dokumentu, który „pozwoliłby państwom na całym świecie wzmocnić zdolności krajowe, regionalne i globalne oraz zwiększyć odporność na przyszłe pandemie”. Zdaniem prawników z Ordo Iuris, powstanie zapowiadanego dokumentu wzbudza obawy, czy w konsekwencji nie dojdzie do ograniczenia suwerenności państw narodowych.

Główne założenia :

 • Zgodnie z twierdzeniami Światowej Organizacji Zdrowia na dzień dzisiejszy brak jest instytucji, która byłaby w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom.
 • Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje dokument, którego celem ma być poprawa globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Dokument ten, nazywany „międzynarodowym traktatem antypandemicznym” jest w fazie redagowania i obecnie znane są jedynie jego założenia i główne cele.
 • W swych założeniach traktat miałby wspierać m.in. wczesne wykrywanie pandemii i profilaktykę pandemiczną, reagowanie na przyszłe pandemie, silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których – co istotne – to Światowa Organizacja Zdrowia działałaby jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne.
 • Najwyższym aktem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce jest Konstytucja RP. „Międzynarodowy traktat antypandemiczny” musi być zgodny z Konstytucją RP, a procedura jego przyjęcia powinna odpowiadać wymogom konstytucyjnym.
 • Konstytucja RP w art. 90 przewiduje możliwość podpisania przez Polskę umowy międzynarodowej, na mocy, której Polska przekaże część kompetencji władz państwowych organizacji międzynarodowej.
 • Przekazanie przez Rzeczpospolitą kompetencji władz państwowych na mocy art. 90 Konstytucji RP musi zostać poprzedzone zgodą wyrażoną w referendum krajowym lub w ustawie popartej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Międzynarodowy traktat anty-pandemiczny jest obecnie w fazie redakcji. Nie wiadomo dokładnie, jakie zmiany miałby wprowadzać. Przedstawione zostały jedynie jego główne cele i założenia. Zdaniem autorów analizy możliwość zawarcia w dokumencie zapisów, na mocy których WHO przejęłaby cześć kompetencji władz państwowych, już teraz jest jak najbardziej realna.

W lutym tego roku odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w sprawie traktatu. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Rady Europejskiej, dokument miałby wprowadzać „silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których WHO działałaby jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne”.

Jak podkreślają prawnicy, poszerzone kompetencje WHO mogą dotyczyć nie tylko walki z chorobami zakaźnymi, ale także kwestii związanych ze zmianami klimatu czy aborcją. Świadczy o tym ich zdaniem m.in. oświadczenie liderów grupy G7 wydane po spotkaniu z lutego 2021 r., dotyczącym walki z pandemią koronawirusa. W dokumencie znalazły się postulaty odnoszące się do zmian klimatycznych czy realizacji tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jak przypomina Ordo Iuris, Konstytucja RP pozwala na przekazanie części kompetencji władz państwowych organizacji międzynarodowej. Muszą jednak zostać spełnione konkretne warunki, wymienione w ustawie zasadniczej.

Artykuł 90 stanowi, że przekazanie przez Rzeczpospolitą kompetencji władz państwowych musi być poprzedzone zgodą wyrażoną w referendum krajowym lub w ustawie popartej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów oraz większością przynajmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby senatorów.

Udostępnij

CO SKRYWA NADCHODZĄCY ”TRAKTAT PANDEMICZNY” WHO ?

Globalna Świadomość2 kwietnia 20222 kwietnia 2022

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZEMU KRAINA ”U” ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLĘ W AGENDZIE WIELKIEGO RE:SETUNastępny artykułQ-ANON – ZARAZA, WO7NA I WIELKIE ZWIEDZENIE

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

ROSJA, NATO POLSKA I USA – KTO JEST PANEM KTO SŁUGĄ ? JAK ZAŁOŻENIA AGENDY 2030 ZMIENIĄ NASZ ŚWIAT ?

O czym myślisz?

 • CO SKRYWA NADCHODZĄCY ”TRAKTAT PANDEMICZNY” WHO ?
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • O czym myślisz?