Przekraczając Rubikon

DLACZEGO ”ZWOJE WIDZĄCEGO IZAJASZA Z QUMRAN” SĄ ZAMKNIĘTE W GRANITOWYM MAUZOLEUM ?

DLACZEGO ”ZWOJE WIDZĄCEGO IZAJASZA Z QUMRAN” SĄ ZAMKNIĘTE W GRANITOWYM MAUZOLEUM ?

Poznając różne nurty ezoterycznych i neopogańskich nauk, jak również środowisk bliskich ateizmowi, czy poglądowi „naukowemu”, głównym zarzutem, podważającym wiarygodność Biblii miało by być zmienienie jej treści na przestrzeni wieków przez Rzymski Katolicyzm.

Miałoby to rzekomo służyć dopasowaniu pierwotnego przekazu późniejszym interesom hierarchów żądnych władzy i kontroli nad ludźmi.

Niestety ciężko zwykle o dyskusję, jeśli osoba która dyskutuje powiela jedynie szablony myślowe zaczerpnięte u swoich autorytetów, a sama nie zna tekstu na temat którego się wypowiada. I tak to zwykle jest, że adepci new age i ezoteryki jedynie powielają takie gotowe „schematy” w ogóle nie dociekając Prawdy.

To co odkrywamy jednak w rzeczywistości jest niezwykle zaskakujące. Przede wszystkim treść tych zwojów, zarówno Starego co Nowego Testamentu podważa zasadność działania i istnienia Rzymskiego Katolicyzmu. Zestawiając praktykę i wierzenia współczesnego Kościoła Katolickiego z nauczaniem apostołów, Jezusa i proroków okazuje się, że Biblia określa nauki katolickie jako „odstępcze”, „zwodnicze” i „demoniczne”.

Właśnie dlatego Kościół nie jednokrotnie umieszczał Biblię na liście Ksiąg Zakazanych, jako „heretycką”. Odbyły się również rytuały palenia Biblii na stosie przez papieży Rzymu. A więc w interesie Kościoła byłoby zmienić jej treść i ponaginać pod wymyślone przez siebie nauki i dogmaty. Dlaczego tego nie zrobiono? Odpowiedź na to pytanie okaże się niezwykła.

Podobne odstępstwo dotknęło naród wybrany. Nie tylko odrzucili Mesjasza, swojego Króla i Boga i zabili Jego inkarnację. W następnych wiekach wprowadzili cały system niebiblijnych i przeciwnych Biblii nauk i przepisów stając się odstępcami. Największym odstępstwem okazał się „Sabateizm” Lewiego Zewi, który kładzie nacisk na to by zdeprawować świat do takiego upadku i deprawacji, który wymusi na Stwórcy interwencję i ponowne posłanie Mesjasza, który oczyści świat.

Dziś Judaizm podał rękę Katolicyzmowi we wspólnym odstępstwie, wraz z protestancką Radą Ekumeniczną. Tak stworzyli system Anty Chrystusa i oczekują przyjścia swojego boga w ciele człowieka. W działaniach tych pomagają tajne stowarzyszenia stworzone lub kontrolowane przez jezuitów, wliczając wolnomularstwo i zakony iluminackie.

Drogi Przyjacielu, który idziesz drogą o której Ci powiedziano, że jest drogą oświecenia i podnoszenia świadomości, zwoje z których jest złożona Biblia są autentyczne w 100% i są natchnione przez Prawdziwego Budowniczego Świata, który jest Źródłem Życia i Stwórcą oraz Ojcem pierwszego człowieka, syna bożego.

Biblia składa się z 66 różnych zwojów, pisanych pod dyktando objawień i wizji, natchnionych autorów. Wielu z nas dziś nazywa to „wglądem” do świata równoległego, zamieszkanego przez Boga i istoty boskie, niepopsute upadkiem i degradacją.

Pisane w różnym czasie przez różnych ludzi. Za najstarszą uważa się Księgę Hioba. Początki czasu i stworzenia opisuje Pięcioksiąg Mojżesza, są również przekazy proroków opisujące ich wizję teraźniejszości i przyszłych dziejów Hebrajczyków i narodów Ziemi.

Nie tylko do naszych czasów, ale na co najmniej tysiąc lat dłużej i tym co nastąpi potem. Księgę Psalmów, czyli natchnionych Duchem Chrystusa pieśni napisał między innymi król żydowski i prorok jednocześnie – Dawid. Autorem większości zwojów Nowego Przymierza jest Szaweł z Tarsu, zwany też Pawłem, który swoją ewangelię o Jezusie otrzymał od samego Pana, już po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.

Wiemy, że zwoje były wielokrotnie przepisywane przez różnych redaktorów i skrybów, zarówno żydowskich, co katolickich i protestanckich. Na pewno słyszałeś o Masoretach, Septuagincie, czy o wydaniu Biblii króla Jakuba. Było wiele możliwości, aby zmienić oryginalny tekst biblijny. A jednak NIKT NA TO SIĘ NIE ODWAŻYŁ!

Przypomnę, iż sam szatan, upadły i najbliższy Bogu mocą i pięknem anioł, nie tylko zna, ale wciąż cytuje Słowo Boże zapisane w tych zwojach. Gdy Jeszua rozpoczynał swoje ziemskie zwiastowanie Dobrej Nowiny o zbliżającym się Królestwie i odrodzeniu ludzkości i Ziemi, uzdrawiając przy tym chorych ze wszystkich możliwych chorób i opętań przez byty pasożytnicze, zwane „duchami nieczystymi”, stanął twarzą w twarz z upadłym wodzem tych duchów i aniołów.

Szatan próbował odwieść Go od swojej misji, przez połączenie sił z szatanem, rezygnację z ofiarowania siebie na okup za ludzi. Do zwodzenia nie używał nic innego jak samo Słowo Boga, zapisane w zwojach mówiąc do Jezusa: „NAPISANO”.

Ale Jezus jest inkarnacją Tego Słowa, które przychodziło od Boga do autorów zwojów, proroków! On sam jest Tym Słowem.

Dlatego odpowiadając szatanowi mówił: „Tak, to prawda, ale jest też napisane”. Oznaczało to, że jedno słowo czy zdanie Biblii jest wyjaśnione przez inny fragment, a cała Biblia spójna i zgodna.

Zobacz co on robi dzisiaj, stosuje tą samą taktykę. Używa fragmentów wyrwanych z kontekstu, i nigdy nie pozwala, aby Biblia wykładała Biblię. ON DODAJE DO NIEJ SWOJĄ INTERPRETACJĘ!

Tak zwiódł Ewę w ogrodzie Eden. Tak zwiódł pierwotny kościół i na pierwszym Soborze w Nicei w 325 roku, z inicjatywy satanistycznego cesarza Konstantyna Wielkiego dodał do Biblii swoje interpretacje rozpoczynając prześladowanie Słowa i tych, którzy Mu wierzą.

Tak też działa Kościół Rzymski i jego protestanckie córki. Dodają do Słowa lub z niego ujmują w taki sposób, że nie wierzą części z Niego, twierdząc, że dzisiaj nie obwiązuje. Lub wręcz przemilczają treść drugiego przykazania, aby móc usprawiedliwić bałwochwalstwo i kłąnianie się wizerunkom świętych, figurom i obrazom.

Skąd więc możemy mieć pewność, że Biblia jest Prawdą? Możemy sami się na sobie o tym przekonać wypełniając jej nauki i doświadczając tego o czym mówi: duchowego odrodzenia i stania się ambasadorem Królestwa, które za chwilę zaistnieje na tej Ziemi. Do tego jednak potrzebna jest WIARA, która jest darem dla nielicznych i rodzajem „objawienia”, które Bóg przekazuje swoim wiernym synom i córkom.

A jak ma o tym wiedzieć reszta świata, którą wciąż szuka usprawiedliwienia dla swojej niewiary i odstępstwa?

W połowie ubiegłego wieku świat obiegła sensacyjna wiadomość, że w jaskiniach niedaleko Jerycha odnaleziono gliniane dzbany z ukrytymi w nich zwojami sprzed ponad 2 tysięcy lat. Zbiór został tam umieszczony przez starożytny żydowski zakon Esseńczyków. Zawiera wiele pozycji, z których większość stanowią pierwotne, pisane w 125 r p.n.e pergaminy.

Jednym z nich jest sławny Zwój Poselstwa widzącego Proroka Izajasza. Oznaczony przez naukowców jako „1QIsaa”.

Nikt nie ma od tej pory wymówki. Porównano te teksty z tekstami współczesnych Biblii opierających się na greckich, hebrajskich przepisywanych tekstach, Massoretów, Septuaginty czy skrybów króla Jakuba. Są niemal dosłowne słowo w słowo!

Księga widzącego Proroka Izajasza stała się kluczową pośród wszystkich odnalezionych zwojów i umieszczona w muzeum w Jerozolimie, zbudowanemu na wyobrażenie glinianego dzbana ze zwojem Izajasza wewnątrz.

Izajasz był wysokim urzędnikiem na dworze króla Hiskiasza. WIerzył prorokom i sam był jednym z nich. W pewnym momencie otrzymał on wizje i usłyszał Głos, a także miał spotkania z aniołami, wysłannikami z równoległego wymiaru, nazywanego wtedy „niebem”. Nigdy nie chodziło o „niebo” w sensie błękitnego powietrza, czy kosmosu, ale o równoległy wymiar.

Ksiega Izajasza posiada niezwykły kod, spójny z całą Biblią, ale jest jej streszczeniem. Opisuje wszystko, od stworzenia, przez odstępstwo, dwa przyjścia Mesjasza i odrodzenie się „boskiego człowieka” i ustanowienie na Ziemi Królestwa Mesjasza. Jedna Ksiega mówi to samo, co wszystkie zwoje biblijne razem. I również ma 66 rozdziałów, tak jak Biblia składa się z 66 ksiąg.

W pierwszych rozdziałach mówi o dziewiczym narodzeniu Mesjasza „oto dziewica pocznie i porodzi syna i zostanie nazwany Emmanuel, czyli Bóg z nami”. W 42 rozdziale mówi o Jego nauczaniu w 53 o Jego misji odkupienia ludzi i świata przez swoją męczeńską śmierć, a kończy opisując upadek kościoła i ponowne przyjęcie Żydów, co kończy się Mesjańskim Królestwem nad całą odrodzoną i oczyszczoną Ziemią.

Każdy, kto zna treść zwojów Nowego Przymierza, wie, że Jeszua wypełnił na sobie w każdym szczególe każde słowo napisane o Nim w Księdze Izajasza. Pozostaje do wypełnienia część mówiąca o Jego powtórnym przyjściu aby osądzić królów i polityków oraz możnych i biednych, oczyścić z nieprawości, choroby i śmierci ten świat i stanąć na jego czele.

Proroctwo potępia bałwochwalstwo figur i obrazów, kult Królowej Nieba, fałszywych nauczycieli Pana. Opisuje wylanie Ducha Bożego na Mesjasza i na wszystkie narody Ziemi, dzieki czemu ewangelia pojednania dotyczyć będzie wszystkich, a nie tylko jednego narodu.

Proroctwo Izajasza dotyczyło również czasów mu współczesnych, losów króla Hiskiasza oraz całego Izraela. Izajasz zapowiedział szczegółowo odstępstwo i sąd boży nad Izraelem, zwycięski pochód i podboje króla Persji Cyrusa Wielkiego, który uwolnił Żydów z niewoli Babilonu.

Każde słowo tego proroctwa również się wypełniło doskonale w życiu tego wielkiego i sławnego monarchy. Jego ród wyznawał Boga Jedynego, a losy jego potomków, syna Dariusza i wnuka Kserkses, czyli Achaszwerosza są dokładnie opisane w innych zwojach.

Biblia nie tylko nie została zmieniona, ale pisane niezwykłym kodem jest doskonała pod każdym względem, nawet numeracji, przecinkom i kropkom. Każdy zwój prorocki, który zapowiadał rzeczy przyszłe, wypełnił się doskonale. A proroctwa dotyczące naszego czasu wciąż się wypęłniają każdego dnia w tej chwili.

Zwrócę uwagę na coś jeszcze. Spójrz jak działają możni tego świata. Obrazuje to budowa muzeum Zwoju. W zeszłym wieku gliniany dzban, który miał w sobie Zwój Izajasza, został rozbity, a świat ujrzał treść przekazu, po raz kolejny dowodząc doskonałości Boskiego Planu.

Ludzie zbudowali kolejny dzban i zamknęli w nim ponownie zwój. Przed wejściem do muzeum w kształcie dzbana zbudowali czarną granitową ścianę, która oddziela Zwój od świata. Rozumiesz co oni robią? Nie zaprzeczają prawdziwości, ale odcinają ludzi od wpływu tego proroczego, boskiego posłannictwa!

Mając proroczy klucz do tej Księgi można ujrzeć ostateczny konflikt, odstępstwo kościoła z Pogan, upadek cywilizacji, rolę Rosji w wymierzeniu sądu nad światem Zachodu, podobnie jak Persja (Rosja) i Cyrus (Car Rosji, czyli przywódca traktowany niczym król) wykonali wyrok i sąd nad Babilonem.

Świat Zachodu oparty na Watykanie nazywany jest w zwojach Nowego Przymierza „Babilonem Wielkim”. Można oglądać przywrócenie Żydów i nawrócenie całego narodu, oraz ich męczeńską śmierć w ostatnich dniach tego świata.

A więc jeśli masz pytania na jakikolwiek temat poruszony na naszej stronie, lub jakiekolwiek inne pytanie zapraszamy cię na naszą zaprzyjaźniona stronę: cukor.pl

Na tym nowoczesnym forum internetowym znajdziesz ludzi myślących podobnie jak ty, z którymi możesz toczyć fascynujące dyskusję na głębokie tematy dotyczące wszelakich aspektów rzeczywistości w której żyjemy 

Poniżej znajdziesz link do naszej grupy na cukor.pl wystarczy, że się zarejestrujesz i możesz działać. Tak więc zapraszamy wszystkich do budowy ,nowej społeczności, która nie podlega cenzurze !;)

https://cukor.pl/kategorie-pytan/globalna-wiedza/

Udostępnij

DLACZEGO ”ZWOJE WIDZĄCEGO IZAJASZA Z QUMRAN” SĄ ZAMKNIĘTE W GRANITOWYM MAUZOLEUM ?

Globalna Świadomość10 sierpnia 20226 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułNA ZLECENIE WEF, YT, META, MICROSOFT I INTERPOLU POWSTAJE GLOBALNY PROJEKT CENZURY INTERNETUNastępny artykułONZ W OBRONIE ROTSZYLDÓW I SOROSA

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK ! FLUORESTENCYJNE WÓŁKNA WYCHODZĄ Z OSÓB

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • DLACZEGO ”ZWOJE WIDZĄCEGO IZAJASZA Z QUMRAN” SĄ ZAMKNIĘTE W GRANITOWYM MAUZOLEUM ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?