AGENDA 2030

ROSJA I CHINY WPROWADZAJĄ SWOJĄ WALUTE CYFROWĄ

ROSJA I CHINY WPROWADZAJĄ SWOJĄ WALUTE CYFROWĄ

Strona Rosyjska pozytywnie ocenia Globalną Inicjatywę Rozwoju… zapewniając wczesne wdrożenie. Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju…Strony potwierdzają gotowość do zdecydowanej obrony systemu międzynarodowego, w którym ONZ odgrywa główną rolę…”Strony popierają budowę otwartej gospodarki światowej, podtrzymują wielostronny system handlowy, w którym główną rolę odgrywa.

Światowa Organizacja Handlu.

To był wielki tydzień dla ekspertów rosyjsko-chińskich, którzy wspólnie zdołali napisać 10 000 gorących wypowiedzi na temat tego, co wydarzyło się w Moskwie, nie wyjaśniając, co właściwie się tam wydarzyło… Kreml z pomocą opublikował listę czternastu porozumień zawartych podczas wizyty Xi. Co gorsza, Kreml nie zamieścił odpowiednich tekstów/ oświadczeń, które odpowiadają każdemu z porozumień. Poszukaliśmy więc trochę – z mieszanymi rezultatami. Proszę bardzo:

1. Wspólne oświadczenie Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie pogłębienia stosunków wszechstronnego partnerstwa i strategicznej interakcji wkraczającej w nową erę. Przeczytaj pełne oświadczenie. Niektóre najważniejsze informacje:

„Strony zauważają, że stosunki między Rosją a Chinami, choć nie są sojuszem wojskowo-politycznym, podobnym do sojuszy ustanowionych w czasie zimnej wojny, przewyższają tę formę interakcji międzypaństwowych, nie mają charakteru konfrontacyjnego i nie są skierowane przeciwko państwom trzecim.

Stosunki rosyjsko-chińskie są dojrzałe, stabilne, samowystarczalne i silne, wytrzymały próbę pandemii COVID-19 i burzliwej sytuacji międzynarodowej…” „Żywotność modelu wielobiegunowego i zapewnienie zrównoważonego rozwoju państw zależy od jego powszechnej otwartości i uwzględnienia interesów wszystkich państw bez wyjątku na zasadach integracyjnych i niedyskryminacyjnych.”


„Strony zamierzają (…) promować wielobiegunowy porządek świata, globalizację gospodarczą i demokratyzację stosunków międzynarodowych, promować rozwój globalnego zarządzania w bardziej sprawiedliwy i racjonalny sposób.” „Strona chińska popiera wypełnianie przez stronę rosyjską narodowych celów rozwojowych do 2030 roku. Strona rosyjska popiera realizację przez stronę chińską zadań modernizacji według modelu chińskiego.”

„Strony zgodziły się omówić organizowanie corocznych spotkań ministrów spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego, zwiększyć współpracę w sferze egzekwowania prawa w celu przeciwdziałania „kolorowym rewolucjom”, zwalczać „trzy siły zła”, w tym Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu, transgraniczną przestępczość zorganizowaną oraz przestępczość gospodarczą i narkotykową.”

„Strony będą kontynuować wzmacnianie wzajemnie korzystnej współpracy w sektorze finansowym, w tym w celu zapewnienia ciągłości rozliczeń między podmiotami gospodarczymi obu krajów, wspierania rozszerzenia stosowania walut narodowych w dwustronnym handlu, inwestycjach, kredytach i innych transakcjach handlowych i gospodarczych.” „Strony będą pogłębiać współpracę w dziedzinie opieki zdrowotnej, rozszerzać więzi w dziedzinie badań naukowych i wyższego szkolnictwa medycznego … [oraz] wzmacniać odpowiednie prace w ramach takich wielostronnych platform jak WHO, BRICS, SCO, G20, APEC.”

„Strony będą nadal rozwijać współpracę w dziedzinie zapewnienia dobrostanu sanitarno-epidemiologicznego ludności w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym oraz będą wspólnie sprzeciwiać się podejmowanym na platformach organizacji międzynarodowych próbom przyjęcia prawnie wiążących mechanizmów ograniczających suwerenność państw w dziedzinie zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, zapobiegania i reagowania na zagrożenia biologiczne.”

„Strony potwierdzają gotowość do zdecydowanej obrony systemu międzynarodowego, w którym ONZ odgrywa główną rolę, porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym i podstawowych normach stosunków międzynarodowych opartych na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych; sprzeciwiają się wszelkim formom hegemonii, jednostronnym podejściom i polityce siły, myśleniu zimnowojennemu, konfrontacji bloków i tworzeniu wąskich formatów skierowanych przeciwko niektórym państwom.”

„Strony popierają budowę otwartej gospodarki światowej, podtrzymują wielostronny system handlowy, w którym główną rolę odgrywa Światowa Organizacja Handlu…”.

„Strona Rosyjska pozytywnie ocenia Globalną Inicjatywę Rozwoju i będzie nadal uczestniczyć w pracach wspierającej ją Grupy Przyjaciół. Strony będą nadal zachęcać społeczność międzynarodową do skupienia się na kwestiach rozwojowych i zwiększenia swojego wkładu w tym zakresie, wspólnie przyczynią się do sukcesu Szczytu ONZ w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju, zapewniając wczesne wdrożenie Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.”

„Strony nawiązały skuteczną współpracę w formatach dwustronnych i wielostronnych w zakresie zwalczania pandemii nowego zakażenia koronawirusem COVID-19, chroniąc życie i zdrowie ludności obu państw i narodów świata. Strony popierają pogłębienie wymiany informacji na temat pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie koordynacji podczas współdziałania na takich platformach jak WHO. Strony wspólnie sprzeciwiają się projektom i próbom upolitycznienia kwestii pochodzenia wirusa.”

„Strony zauważają, że w celu rozwiązania kryzysu ukraińskiego konieczne jest poszanowanie uzasadnionych obaw wszystkich państw w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobieganie tworzeniu się konfrontacji blokowej, zaprzestanie działań, które jeszcze bardziej podsycają konflikt”. „Strony wzywają do zaprzestania wszelkich kroków, które przyczyniają się do eskalacji napięcia i przedłużenia działań wojennych, aby uniknąć dalszej degradacji kryzysu aż do jego przejścia w fazę niekontrolowaną.

Strony sprzeciwiają się wszelkim jednostronnym sankcjom nałożonym z obejściem Rady Bezpieczeństwa ONZ.” „Strony nalegają, aby NATO ściśle przestrzegało zobowiązań związanych z regionalnym i obronnym charakterem wspomnianej Organizacji. Wzywają NATO do poszanowania suwerenności innych państw, ich bezpieczeństwa i interesów, różnorodności cywilizacyjnej i historyczno-kulturowej, do obiektywnego i bez uprzedzeń traktowania pokojowego rozwoju innych państw.”

„Rosja i Chiny sprzeciwiają się próbom poszczególnych państw przekształcenia przestrzeni kosmicznej w arenę konfrontacji zbrojnej i będą sprzeciwiać się działalności zmierzającej do osiągnięcia przewagi militarnej i wykorzystania jej do operacji wojskowych. Strony potwierdzają konieczność jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji w sprawie stworzenia, na podstawie rosyjsko-chińskiego projektu traktatu o zapobieganiu umieszczania broni w przestrzeni kosmicznej.”

2. Wspólne oświadczenie Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej o planie rozwoju kluczowych dziedzin rosyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej do 2030 roku. 

Przeczytaj pełne oświadczenie tutaj.. Oświadczenie zawiera ośmiopunktowy plan poprawy współpracy gospodarczej między Moskwą a Pekinem … „Rozwijać i optymalizować strukturę handlu, m.in. poprzez rozwój handlu elektronicznego i innych innowacyjnych narzędzi.” „Kompleksowy rozwój połączonego systemu logistycznego.

Zapewnienie szybkiego przepływu towarów i pasażerów w komunikacji dwukierunkowej wszystkimi rodzajami transportu: kolejowym, drogowym, lotniczym, rzecznym i morskim.
„Zwiększenie poziomu współpracy finansowej, w tym poprzez rozszerzenie, zgodnie z potrzebami rynku, praktyki posługiwania się walutami narodowymi oraz stopniowe zwiększanie ich udziału w handlu dwustronnym, inwestycjach, pożyczkach i innych obszarach wymiany handlowej i współpracy gospodarczej”

„Wzmocnienie kompleksowego partnerstwa w sektorze energetycznym. „Zapewnienie koordynacji w celu rozwijania długotrwałych stosunków współpracy w zakresie wzajemnie korzystnych dostaw opartych na zasadach rynkowych w podstawowych towarach i surowcach mineralnych, w tym metalach, nawozach chemicznych i produktach chemicznych.

„Promocja wymiany i jakościowe rozszerzenie współpracy w dziedzinie technologii i innowacji w celu zapewnienia technologicznego przywództwa Rosji i Chin”„Osiągnięcie wyższego poziomu jakości współpracy przemysłowej. „Znaczące zwiększenie poziomu współpracy w rolnictwie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obu krajów.

(…)

8. Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Federacji Rosyjskiej ds. Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki a Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy przemysłowej i infrastrukturalnej w reżimach preferencyjnych Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej 

9. Protokół między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej, Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych i Chińską Akademią Nauk w sprawie zacieśnienia współpracy w dziedzinie nauk podstawowych badania.

10. Memorandum o porozumieniu i współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów między Federalną Służbą Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej (Federacja Rosyjska) a Główną Państwową Administracją Kontroli i Regulacji Rynku Chińskiej Republiki Ludowej

11. Memorandum o porozumieniu między Federalną Agencją Zarządzania Mieniem Państwowym (Federacja Rosyjska) a Komitetem Kontroli i Zarządzania Mieniem Państwowym Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zacieśnienia współpracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi.

12. Kompleksowy program długoterminowej współpracy w zakresie reaktorów na neutrony prędkie i zamknięcia jądrowego cyklu paliwowego pomiędzy Państwową Korporacją Energii Atomowej „Rosatom” a Agencją Energii Atomowej Chińskiej Republiki Ludowej.
 

Ze wspólnego oświadczenia w sprawie pogłębienia relacji:

Strony zamierzają dążyć do jeszcze bliższego partnerstwa w sektorze energetycznym, wspierać rosyjskie i chińskie przedsiębiorstwa w realizacji projektów współpracy energetycznej w dziedzinach naftowo-gazowych, węglowych, elektroenergetycznych, jądrowych i innych, a także inicjatyw pomagających ograniczyć emisję gazów cieplarnianych emisji gazów, w tym związanych z wykorzystaniem niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. 

Strony będą wspólnie chronić międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne (w tym transgraniczną infrastrukturę krytyczną), stabilność produkcji i łańcuchów dostaw energii, promować sprawiedliwą transformację energetyczną i niskoemisyjny rozwój z uwzględnieniem zasady neutralności technologicznej oraz wspólnie przyczyniać się do długoterminowy, zdrowy i stabilny rozwój światowego rynku energii.

Cyfrowy rubel nie różni się niczym od innych CBDC

„Ale cyfrowy rubel jest inny” Czy twoja mama nie mówiła ci, żebyś trzymał się z daleka od CBDC?

Niektórzy lubią to identyfikowalne. „Czy cyfrowy rubel to CBDC, na które czekałeś całe życie”? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ramy prawne dotyczące cyfrowego rubla Banku Rosji (zauważ, że nie wpisaliśmy „cyfrowego rubla Rosji”) zostaną ratyfikowane w ciągu najbliższych czterech tygodni. Identyfikowalna, programowalna i niezwykle scentralizowana waluta cyfrowa zostanie wypuszczona na wolność po zakończeniu programu pilotażowego z udziałem trzynastu rosyjskich banków. CBDC są złe, ale rosyjskie CBDC dobre — rosyjskie media państwowe wkroczyły do akcji. RIA Novosti opublikowała 27 marca artykuł wychwalający zalety tej „trzeciej formy” waluty „narodowej”.

Podsumujemy. Cyfrowy rubel:

„nie jest [zdecentralizowaną] kryptowalutą”. Jest „wyłącznie” emitowany i kontrolowany przez rosyjski bank centralny.
„jest kolejnym wygodnym narzędziem płatniczym.”
jest bardzo bezpieczny! Bank centralny Rosji „ubezpiecza twoje fundusze, a regulator natychmiast blokuje podejrzane transakcje”.
jest bardzo przejrzysty! „Portfel cyfrowy uwzględnia nie tylko historię operacji, ale także działania z każdym rublem”.
jest programowalny! „Inteligentne kontakty [pozwalają] na wysyłanie waluty z portfela do portfela pod pewnymi warunkami”.
jest tak wygodny, że nie potrzebuje nawet internetu do działania.
może być wykorzystany do „zapłacenia za wszystkie towary i usługi”.
„uprości wzajemny handel”. Czy wspominaliśmy, że było to wygodne?

Bardzo przekonujące. Czysto w celach naukowych, zbadajmy, co ludzie, którzy nie są opłacani przez rosyjski rząd, mówią o tym przyjaznym cyfrowym tokenie. Czytelnik zwrócił mi niedawno uwagę na intrygujący artykuł opublikowany przez Thomasa Röpera, kuratora Anti-Spiegel. Röper argumentuje w nim, że Ernst Wolff – autorytatywny głos w sprawie „shenaniganów” związanych z Wielkim Resetem – myli się wymieniając Rosję jako aktywnego uczestnika wywołanej przez COVID Nowej Normalności.

Katyusha.org (pro-Putin, pro-SMO, patriotyczne/konserwatywne alternatywne media) napisał 22 marca: Cyfrowy rubel to realizacja w Rosji globalnego projektu Banku Światowego/WEF dotyczącego walut cyfrowych Banku Centralnego. Jeśli chodzi o pytanie: „gdzie jest napisane, że Bank Rosji zamierza zastąpić gotówkę?” Odpowiedź jest bezpośrednia — w wypowiedziach najwyższych urzędników Ministerstwa Finansów i Banku Rosji.

Wiceminister finansów Federacji Rosyjskiej Aleksiej Moiseev:„Cyfrowy rubel zastępuje rubla gotówkowego”.
[…]Cyfrowy rubel ostatecznie zastąpi gotówkę, ale okres przejściowy będzie długi, powiedział
Siergiej Szwecow, pierwszy wiceprezes Banku Rosji, przemawiając na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. […]

Analityk finansowy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu bankami komercyjnymi, Aleksander Leżawa, powtórzył naszą ocenę: „Dlaczego cyfrowy rubel jest niebezpieczny dla nas wszystkich? Fakt, że w przeciwieństwie do wszystkich systemów gotówkowych/bezgotówkowych, które istnieją dzisiaj, jest programowalny… Bank centralny będzie miał pełne informacje finansowe o każdym z nas.”

Jeśli mieszkasz w kraju z bankiem centralnym (masz), istnieje spora szansa, że wkrótce zostaniesz zmuszony do korzystania z programowalnego tokena cyfrowego powiązanego z koszykiem towarów, w tym – ale z pewnością nie tylko – całkowitej inwigilacji.

Lokalne media (madaganmedia.ru) napisały 23 marca: Eksperci uważają, że wprowadzenie cyfrowego rubla doprowadzi do całkowitej kontroli państwa. Każdy rubel będzie miał swój własny kod – odpowiednik numeru na banknocie. Jeśli każdy rubel zostanie oznaczony, oznacza to, że nie będzie problemów ze śledzeniem absolutnie wszystkich transakcji pieniężnych Rosjan – władze będą mogły dowiedzieć się, skąd obywatel otrzymał pieniądze, do kogo je wysłał, za co zapłacił, co kupił.

Ogólnie rzecz biorąc, życie będzie pod cyfrowym nadzorem, mówią ekonomiści. Życie prywatne po prostu zniknie jako pojęcie. Władzom będzie łatwo karać obywateli, ograniczać, zabraniać. Niepożądane osoby można łatwo odłączyć od portfela cyfrowego. I tyle – [niechciany] człowiek nie ma co jeść, nie ma czym zapłacić za mieszkanie. […]

Wraz z powszechnym wprowadzeniem cyfrowego rubla ludzie nie będą już mogli ukryć ani grosza. Na przykład biedne rodziny mogą teraz przetrwać z wolnych od podatku mieszkań na wynajem, szarych zarobków lub świadczeń, które otrzymują od państwa, nie wykazując pełnych dochodów. Według ekonomistów udział szarej strefy w Rosji sięga 30% lub więcej, a około 20 milionów ludzi otrzymuje „kopertowe” pensje.

Wraz z nadejściem cyfrowego rubla rozpocznie się cyfrowy obóz koncentracyjny dla Rosjan… Tak naprawdę będzie to początek wprowadzenia tego samego kodu QR, który próbowano wprowadzić podczas pandemii – teraz władze dokończą to, co zaczęły , ostrzegają eksperci.

Inne lokalne media podały 24 marca: Globalna elita finansowa zamierza wprowadzić do obiegu pieniądz cyfrowy. Znany rosyjski ekonomista Valentin Katasonov powiedział DEITA.RU o wdrożeniu prawdziwego oszustwa stulecia, kiedy szczyt „złotego miliarda” zastąpi zwykłe pieniądze fiducjarne dla wszystkich… Ponadto, jak zauważył ekspert, najważniejszym aspektem oszustwa będzie pozbawienie ludzi prawa do potajemnego wydawania pieniędzy, ponieważ wraz z pojawieniem się ich cyfrowych odpowiedników wszystkie transakcje ludzkie będą pod pełną kontrolą operatorów nowego systemu .

Strażnik wartości rodzinnych (utworzony dekretem prezydenta Rosji) mado powiedzenia na temat cyfrowego rubla:„Cyfrowe waluty banku centralnego to globalistyczny projekt MFW i G7”.
„Nadzieje na obejście sankcji za pomocą cyfrowego rubla są złudne”.
„Baza obcych elementów sprawia, że cała infrastruktura cyfrowego rubla jest podatna na ataki szpiegowskie i hakerskie z zewnątrz”.

„Z pomocą cyfrowego rubla Bank Centralny Federacji Rosyjskiej będzie mógł gromadzić poufne dane dotyczące płatności i użytkowników na niespotykaną dotąd skalę. Dane te mogą być wykorzystywane do szpiegowania prywatnych transakcji obywateli, uzyskiwania poufnych informacji o osobach i organizacjach oraz kontrolowania ich. Ryzyko wycieku tych danych. Możliwość blokowania cyfrowych pieniędzy od osób, których nie lubią za naciśnięciem jednego przycisku.”

„Z biegiem czasu cyfrowy rubel może całkowicie wyprzeć gotówkę w obiegu, a co za tym idzie, wyprze prawa i wolności obywateli!”

„Elektronicznie-cyfrowy obóz koncentracyjny wymaga pieniądza elektronicznego, którego przepływ jest łatwy do śledzenia i który może zostać zablokowany przez dowolną osobę w dowolnym momencie. Aby uzyskać pełniejszą kontrolę, cyfrowy rubel można powiązać z danymi biometrycznymi człowieka”.

Niektórzy z najżywszych intelektualistów naszych czasów – na przykład znakomity ekspert ds. Rosji Thomas Röper – twierdzą , że w przeciwieństwie do innych CBDC cyfrowy rubel nigdy nie zastąpi gotówki . Widzisz, cyfrowy rubel jest inny. Jest to bardzo przyjazna i łagodna forma dobrowolnej waluty, która ominie sankcje i zapewni Rosji „suwerenność gospodarczą”. Oczywiście, że tak”.

komentarz … Staje się coraz bardziej jasne, że „wielobiegunowy porządek świata” jest po prostu kolejnym etapem Nowego Porządku Świata. Prawdopodobnie w celu dostosowania się do Chin, które, cokolwiek o nich myślisz, są w tym momencie potężną potęgą przemysłową i gospodarczą. Poza tym jest to mniej więcej to samo – czczenie triumwiratu ONZ, WHO, WEF, posuwanie się naprzód z Agendą 2030, covid-mania, „globalne zarządzanie” i tak dalej.

„Strony zamierzają… promować wielobiegunowy ład światowy, ekonomiczną globalizację i demokratyzację stosunków międzynarodowych, promować rozwój globalnego zarządzania w bardziej sprawiedliwy i racjonalny sposób”. Czytając to prawie zakręciły mi się oczy. Taka piękna proza…Mają także własne „wielobiegunowe” finanse od Rothschildów… Chiny otrzymały teraz także własną wielobiegunową szczepionkę mRNA, autoryzowaną w trybie awaryjnym i wszystko. Wszystko zamówione i opłacone przez właścicieli FED/banków centralnych. BRICS został założony przez Goldman/Sachs, a Rothschildowie go przejęli.

Udostępnij

 1. Быстровозводимые строения – это современные конструкции, которые отличаются большой скоростью установки и гибкостью. Они представляют собой постройки, заключающиеся из эскизно выделанных компонентов либо компонентов, которые имеют возможность быть скоро смонтированы в пункте развития.
  Быстровозводимые здания из металлоконструкций под ключ отличаются податливостью а также адаптируемостью, что разрешает просто изменять и адаптировать их в соответствии с пожеланиями покупателя. Это экономически выгодное а также экологически долговечное решение, которое в крайние лета приняло маштабное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляющий органами власти, который обеспечивает правовое обоснование допуск на начало работы строительных процессов, реконструктивные мероприятия, основной реконструктивный ремонт или иные сорта строительной деятельности. Этот сертификат необходим для выполнения почти каких-либо строительных и ремонтных монтажей, и его недостаток может повести к важными правовыми и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно разрешение на строительство?
  Легальность и надзор. Разрешение на строительство – это средство обеспечивания соблюдения законодательства и стандартов в процессе строительства. Позволение обеспечивает гарантийное выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на http://www.rns50.ru/
  В окончательном итоге, разрешение на строительство объекта представляет собой значимый средством, обеспечивающим соблюдение норм, обеспечение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также обязательным мероприятием для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляемый органами власти, который даёт возможность юридически обоснованное допуск на начало создания строительства, реконструкцию, основной реанимационный ремонт или разные типы строительных работ. Этот запись необходим для осуществления фактически всех строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может довести до важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно порядок выдачи разрешений на строительство?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство и монтаж – это средство гарантирования соблюдения законодательства и стандартов в стадии эрекции. Удостоверение предоставляет обеспечение выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на http://www.rns50.ru
  В конечном счете, разрешение на строительство и реконструкцию представляет собой значимый способом, предоставляющим соблюдение правил, гарантирование безопасности и устойчивое развитие строительства. Оно более того представляет собой обязательным поступком для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 4. Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждой детали!
  В современной сфере, где минуты – капитал, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим выходом для коммерции. Эти новаторские строения включают в себя твердость, экономичное использование ресурсов и ускоренную установку, что придает им способность оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  Металлоконструкции здания под ключ
  1. Скорость строительства: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в экономике, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно выгодно в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на http://scholding.ru
  В заключение, экспресс-конструкции – это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они обладают ускоренную установку, эффективное использование ресурсов и надежные характеристики, что позволяет им превосходным выбором для профессионалов, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 5. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой части!
  В современной реальности, где время имеет значение, скоростройки стали настоящим выходом для коммерции. Эти современные конструкции объединяют в себе устойчивость, финансовую эффективность и молниеносную установку, что дает им возможность идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  Быстровозводимые здания
  1. Быстрота монтажа: Секунды – самое ценное в финансовой сфере, и экспресс-сооружения обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно ценно в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия средств: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, объекты быстрого возвода – это отличное решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе быстрое строительство, финансовую выгоду и надежность, что придает им способность лучшим выбором для предпринимательских начинаний, желающих быстро начать вести бизнес и выручать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Прогон сайта с использованием программы „Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

  Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

  Прогон сайта „Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

  Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта „Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

 7. Быстро возводимые здания: бизнес-польза в каждом кирпиче!
  В современной действительности, где секунды – доллары, строения быстрого монтажа стали настоящим спасением для компаний. Эти современные конструкции комбинируют в себе высокую прочность, экономичность и мгновенную сборку, что позволяет им отличным выбором для различных бизнес-проектов.
  Быстровозводимые здания
  1. Быстрота монтажа: Часы – ключевой момент в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в вариантах, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто бывает ниже, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на scholding.ru/
  В заключение, скоростроительные сооружения – это отличное решение для коммерческих проектов. Они обладают ускоренную установку, экономичность и устойчивость, что дает им возможность превосходным выбором для компаний, имеющих целью быстрый бизнес-старт и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

 8. Наши цехи предлагают вам перспективу воплотить в жизнь ваши самые смелые и креативные идеи в области внутреннего дизайна. Мы занимаемся на производстве текстильных панно со складками под индивидуальный заказ, которые не только подчеркивают вашему обители неповторимый дизайн, но и подсвечивают вашу самобытность.

  Наши жалюзи плиссе на пластиковые окна – это соединение изысканности и практичности. Они формируют атмосферу, преобразовывают сияние и поддерживают вашу приватность. Выберите ткань, гамму и отделка, и мы с с радостью сформируем шторы, которые именно подчеркнут характер вашего дизайна.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете в состоянии создать текстильные занавеси, которые будут сочетаться с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нам, и ваш дом станет уединением, где каждый деталь говорит о вашу особенность.
  Подробнее на https://sun-interio1.ru.

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш дом преобразится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам осуществить в жизнь личные грезы о превосходном внутреннем дизайне.
  Создайте свою личную сказку дизайна с нашей командой. Откройте мир альтернатив с шторами со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые дерзкие и креативные идеи в сегменте интерьерного дизайна. Мы ориентируемся на производстве текстильных штор со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему жилищу неповторимый лоск, но и выделяют вашу личность.

  Наши шторы плиссе – это соединение изысканности и функциональности. Они формируют атмосферу, отсеивают свет и соблюдают вашу приватность. Выберите ткань, оттенок и декор, и мы с с удовольствием изготовим текстильные шторы, которые именно подчеркнут природу вашего внутреннего дизайна.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать шторы, которые будут гармонировать с вашим оригинальным предпочтением. Доверьтесь нашей фирме, и ваш дом станет местом, где всякий деталь проявляет вашу личность.
  Подробнее на веб-сайте.

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш дворец преобразится в парк стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам реализовать в жизнь личные мечты о идеальном внутреннем дизайне.
  Создайте свою собственную рассказ дизайна с нашей бригадой. Откройте мир потенциалов с текстильными панно со складками под по заказу!

 10. Моя кофемашина вышла из строя. На радость обратился за услугой ремонт кофемашин philips в москве мастеров по восстановлению таких устройств.
  Быстро, специалист доехал и устранил неисправность. Вернуть работоспособность её ему понадобилось пару десятков минут. Так, моя кофемашина вновь заработала, как новая.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ROSJA I CHINY WPROWADZAJĄ SWOJĄ WALUTE CYFROWĄ

Globalna Świadomość1 kwietnia 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułATAK NA WTC, ŚWIATOWE WOJNY I ”FAŁSZTYWA INWAZJA”Następny artykuł”STARGATE” – ZJAWISKA NADPRZYRODZONE I TAJNY PROGRAM CIA

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

CO MOŻEMY ZROBIĆ GDY NADEJDZIE ”NOWA PANDEMIA” ? CARE PODS AI – KABINY MEDYCZNE ZASTĄPIĄ LEKARZY LEGALNA PEDOFILIA – WEF

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

CO UKRYWAJĄ CHINY – NOWY WIRUS JUŻ W USA ! CO PRZEWIDZIAŁ DLA NAS NA PRZYSZŁY ROK MAGAZYN ROTHSCHILDÓW ”THE

Kategorie

AGENDA 2030 (209) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • ROSJA I CHINY WPROWADZAJĄ SWOJĄ WALUTE CYFROWĄ
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?